Informatie en Tips

   

Vrijwilligersvergoeding, onkostenvergoeding en belastingdienst

 

Wanneer het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd in opdracht van een instelling of organisatie, mogen alle werkelijk gemaakte kosten worden vergoed zonder dat de Belastingdienst dat hoeft te weten. Zowel u als de instelling hoeft deze niet op te geven zolang de vergoedingen maar kostendekkend zijn. Dit geldt onder andere voor kilometervergoedingen die niet meer bedragen dan de gemiddelde kilometerprijs die voor uw auto geldt, als kosten voor papier, postzegels etc.

 

Ontvangt u naast alleen een vergoeding meer vergoeding dan de werkelijke kosten, dan hoeven u en de instelling dat eveneens niet op te geven aan de Belastingdienst, als het maximum vrijgestelde bedrag per jaar maar niet wordt overschreden. Er geldt een maximale vergoeding van € 1.500,- per jaar . Deze vergoeding mag per maand niet meer dan € 150,- bedragen, ongeacht het aantal organisaties waar u als vrijwilliger vrijwilligerswerk doet.

 

Ontvangt u meer vergoeding dan de werkelijke kosten en ook meer dan € 1.500,- per jaar, dan kan deze (gedeeltelijk) belast zijn voor de loon- en inkomstenbelasting.

 

 

Vrijwilligersverzekering

 

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 hebben gemeenten de wettelijke taak om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen.

 

De gemeente Aalburg heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten. Hiermee wil de gemeente de risico's bij vrijwilligerswerk zoveel mogelijk beperken.

 

De vrijwilligersverzekering is voor vrijwilligers die binnen of voor een organisatie (vereniging, instelling, kerk, dorpshuizen, dorpsraden et cetera) onbetaalde werkzaamheden met een maatschappelijk belang verrichten voor derden. Dit kunnen regelmatig terugkerende activiteiten zijn maar ook eenmalige werkzaamheden. Ook de leeftijd van de vrijwilliger en het aantal uren dat iemand vrijwilligerswerk verricht zijn niet van belang. Het enige criterium is dat de vrijwilliger binnen of voor een organisatie actief is. Daarnaast zijn ook mantelzorgers meeverzekerd op de Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommenverzekering!

De verzekering bestaat uit:

 

·         Ongevallen- en persoonlijke eigendommen verzekering voor Vrijwilligers (geldt ook voor mantelzorgers)

·         Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

·         Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen

·         Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

·         Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen

·         Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

Om gebruik te kunnen maken van deze verzekering is het voor organisaties niet nodig om vrijwilligers te registreren. Ook de vrijwilliger hoeft zich vooraf niet bij de gemeente te melden.

 

Vrijwilligerswerk en bijstand

Hebt u een bijstandsuitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? U moet vooraf toestemming vragen aan de gemeente. Uw vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan.

 

U kunt terecht bij de gemeente of de vrijwilligerscentrale. Zij kennen instellingen waar u goedgekeurd vrijwilligerswerk kunt doen.

U kunt ook zelf op zoek gaan. Hebt u een uitkering van de gemeente en hebt u vrijwilligerswerk gevonden? Neem dan contact op met de consulent van de gemeente. Deze bekijkt of de werkplek goedgekeurd kan worden.

 

Informeer ook bij uw contactpersoon of u recht hebt op een activeringspremie. Vrijwilligerswerk kan onderdeel zijn van een plan van aanpak bij het zoeken naar betaald werk.